yrm是一个yarn的源管理器,可以快速的在yarn的各个源之间切换,方便快捷

安装

npm install -g yrm
// or
yarn global add yrm

列出可用源,*是当前源

yrm ls

 npm ---- https://registry.npmjs.org/
 cnpm --- http://r.cnpmjs.org/
* taobao - https://registry.npm.taobao.org/
 nj ----- https://registry.nodejitsu.com/
 rednpm - http://registry.mirror.cqupt.edu.cn/
 npmMirror https://skimdb.npmjs.com/registry/
 edunpm - http://registry.enpmjs.org/
 yarn --- https://registry.yarnpkg.com

添加源

yrm add baidu https://registry.npm.baidu.com

删除源

yrm del baidu

切换源

yrm use baidu

 npm ---- https://registry.npmjs.org/
 cnpm --- http://r.cnpmjs.org/
 taobao - https://registry.npm.taobao.org/
 nj ----- https://registry.nodejitsu.com/
 rednpm - http://registry.mirror.cqupt.edu.cn/
 npmMirror https://skimdb.npmjs.com/registry/
 edunpm - http://registry.enpmjs.org/
 yarn --- https://registry.yarnpkg.com
* baidu --- https://registry.yarnpkg.com

测试源的速度

yrm test

 npm ---- 4381ms
* cnpm --- 2050ms
 taobao - 1440ms
 nj ----- Fetch Error
 rednpm - Fetch Error
 npmMirror 13988ms
 edunpm - Fetch Error
 yarn --- Fetch Error
最后修改:2020 年 10 月 04 日 07 : 31 PM